Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatónk célja, hogy rögzítse a ZALACO Sütőipari Zrt. által alkalmazott adatvédelmi- és adatkezelési elveket az Európai Parlament és Tanács 2016/649. számú Rendelete (GDPR) alapján.

Foglalkoztatói minőségében Társaságunk is kezel személyes adatokat, melyeket jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintettek számára átlátható módon kell végezni.

Személyes adatnak minősül a természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ, amely alapján egy természetes személy közvetett, vagy közvetlen módon azonosíthatóvá válik (Társaságunk az alábbi adatokat kezeli: munkavállaló neve, születési neve, születési helye és ideje, adóazonosító jele, TAJ száma, anyja neve, lakcíme/tartózkodási helye, bankszámla száma, egészségügyi alkalmassági adat (különleges adat), gépkocsivezetők esetén a jármű GPS adata (csak megtekintés).

Adatkezelés: a személyes adatokon végzett bármely művelet, vagy műveletek összessége, így különösen a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, vagy egyéb módon hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés illetve megsemmisítés.

Adatkezelő: ZALACO Sütőipari ZRt. (8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi út 34., cégjegyzékszám: 20-10-040193, adószám: 12500909-2-20). Az adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

Adatkezelő elérhetősége: ZALACO Zrt. Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi út 34.

E-mail cím: titkarsag@zalaco.hu

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:

E-mail cím: katalin.huszar@hotmail.hu

Adatkezelés célja: szerződés illetve jogszabályi kötelezettségek teljesítése, szerződésmódosítások megküldése, folyamatos kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja: 

  • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél;
  • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
  • az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Az adatkezelő bizonyos esetekben – hivatalos megkeresés, jogi eljárás érdekében – harmadik személy részére hozzáférhetővé teszi az érintett személyes adatait. Egyéb adattovábbítás harmadik országba, vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

Kezelt személyes adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, önéletrajz.

Adatkezelés időtartama: a jogviszony létrejöttétől a munkaügyi iratok nem selejtezhetők, nem semmisíthetők meg.

Az adatkezelő jogszabályból eredő kötelezettség (adó-, járulék-, jogszabályban előírt egyéb kötelezettség) céljából személyes adatait adatfeldolgozó számára átadhatja.

Az adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a szükséges intézkedéseket, kialakítja a megfelelő eljárási szabályokat, melyek biztosítják a kezelt adatok védelmét, megakadályozzák a jogosulatlan hozzáférést, valamint azok megsemmisülését.

Tájékoztatjuk, hogy Ön (az érintett) magánszemély bármikor kérhet közérthető, tömör tájékoztatást az adatkezelésről, kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, vagy korábban megadott hozzájárulását visszavonhatja.

Továbbá érintettként jogi lehetősége van az adathordozhatóság kéréséhez és annak technikai megoldásához, illetve valamilyen panasza, bejelentése esetén a magyar felügyeleti hatósághoz való forduláshoz.

A magyar felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság (NAIH).

Elérhetőség: 1363 Budapest, Pf.: 9.,
cím: 1055. Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
telefon: +36(1) 391-1400, +36(30)683-5969
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.

Tájékoztatjuk továbbá, hogy minden érintett magánszemélynek joga van peres eljárást is kezdeményezni a Polgári Peres eljárásról szóló 2016. évi CXXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján, a konkrét igénytől függően.

Zalaegerszeg,2021. 04.29.

Adatkezelő elérhetősége

ZALACO Zrt. Székhely: 8900 Zalaegerszeg, Kaszaházi út 34.
E-mail cím: titkarsag@zalaco.hu
Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége:
E-mail cím: katalin.huszar@hotmail.hu